Sociální zabezpečení, lázně a průkazy

Ordinace praktického lékaře » Sociální zabezpečení, lázně a průkazy

 

Vyšetření pro potřebu České správy sociálního zabezpečení:
 

Invalidní důchod:

Jedná se o dávku důchodového pojištění podmíněnou dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem resp. poklesem pracovní schopnosti nejméně o 35%, další podmínkou je doba sociálního pojištění. Žádost o invalidní důchod podává žadatel na místně příslušném pracovišti správy sociálního zabezpečení. Poté se dostaví k celkovému vyšetření ke svému praktickému lékaři, který vyplní formulář o posouzení zdravotního stavu a přiloží kopie aktuálních zdravotních zpráv příslušných odborných lékařů, u kterých je daný člověk pravidelně sledován. Přiznání stupně invalidity přísluší posudkovému lékaři správy sociálního zabezpečení.

Proti jeho rozhodnutí je možné se odvolat a podstoupit přezkumné řízení na vyšším pracovišti.
 

Příspěvky na péči:
Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno.

Žadatel je povinen podrobit se sociálnímu šetření a vyšetření zdravotního stavu registrujícím lékařem.

 

Vyšetření před nástupem lázeňské léčby:

Lázeňská péče může být poskytnuta jako komplexní, plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nebo příspěvková, kterou hradí pojišťovna pouze částečně. Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vystaví návrh na lázeňskou péči.

Tento návrh musí schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny, u které je žadatel pojištěn.
 

Vyšetření pro řidičské průkazy: 
Zdravotní způsobilost žadatele posoudí lékař celkovým vyšetřením. Toto vyšetření je provedeno na žádost pacienta, není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.
Držitel řidičského oprávnění je povinen podrobit se prohlídce před dosažením 65 a 68 let a dále pak každé 2 roky.

U řidičů profesionálů byla stanovena také povinnost podrobit se dopravně- psychologickému vyšetření před zahájením výkonu činnosti, před dovršením 50 let a dále pak každých 5 let.

 

Zbrojní průkaz:

Při vyšetření je nutné vyloučit duševní poruchy či užívání psychotropních látek. Během vyšetření se lékař zaměří na oční vady, ušní choroby a jiná onemocnění, která vylučují nebo omezují bezpečné použití zbraně.

 

Zdravotní průkaz pracovníka ve zdravotnictví:

Lékař provede vyšetření, vyloučí infekční onemocnění a následně vydá průkaz, který potvrzuje, že jeho držitel je zdravotně způsobilý práce s potravinami a byl seznámen se základními hygienickými pravidly.